Czy płyty CD są ekwiwalentami środków pieniężnych? (2024)

Table of Contents

Czy płyty CD są ekwiwalentami środków pieniężnych?

Płyty CD można uznać za ekwiwalent środków pieniężnych w zależności od daty zapadalności.

(Video) UNRAID License and Pricing Model Changes - How the New Subscription Model Will Impact You
(Digital Spaceport)
Jakie pozycje uważa się za ekwiwalenty środków pieniężnych?

Przykłady ekwiwalentów środków pieniężnych obejmują między innymi:
  • Bony skarbowe.
  • Notatki skarbowe.
  • Ulotka reklamowa.
  • Certyfikaty depozytowe.
  • Fundusze rynku pieniężnego.
  • Pule zarządzania gotówką.

(Video) Dźwignia finansowa na rynku. Czemu zwalasz na nią winę?
(FXMAG)
Czy płytę CD uważa się za gotówkę?

Niezniszczalne płyty CD często nie są uwzględniane w pozycji „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty” w bilansie, mimo żePłyty CD ogólnie można uznać za ekwiwalent środków pieniężnych. Wyłączenie wynika z tego, że nietłukące się płyty CD nie są szczególnie płynne i nie można ich szybko zamienić na gotówkę w ciągu 90 dni lub krócej.

(Video) Pete Townshend - Talks about Who's Next/Lifehouse Box Set & more - Radio Broadcast 16/09/2023
(Raised On Radio)
Jak sklasyfikować płytę CD w bilansie?

Utwórz wpis bilansowy

Utwórz pozycję w ramach aktywów bieżących lub krótkoterminowych dla certyfikatów depozytowych. Jeśli sumowana jest wartość wszystkich certyfikatów, potrzebny jest tylko jeden wiersz. Można też przypisać wiersz każdemu certyfikatowi. Wprowadź wartość aktywów jako debet.

(Video) SCALPING NA FOREX
(Fibonacci Team)
Czy zaświadczenie o lokacie terminowej uważa się za środki pieniężne i ich ekwiwalenty?

Ekwiwalenty środków pieniężnych to krótkoterminowe inwestycyjne papiery wartościowe o okresie zapadalności nieprzekraczającym 90 dni. Należą do nich bankowe certyfikaty depozytowe, akcepty bankowe, bony skarbowe, bony komercyjne i inne instrumenty rynku pieniężnego.

(Video) Przestańcie liczyć! Chyba, że na siebie... i Canal+ i OAT
(FXMAG)
Co nie jest ekwiwalentem środków pieniężnych?

Zapasy, które firma posiada w magazynie, nie są uważane za ekwiwalent środków pieniężnych, ponieważ mogą nie być łatwo zamienione na gotówkę. Ponadto wartość zapasów nie jest gwarantowana, co oznacza, że ​​nie ma pewności co do kwoty, która zostanie otrzymana za likwidację zapasów.

(Video) Faza akumulacji i dystrybucji w wykonaniu SMART MONEY na rynku FOREX
(Fibonacci Team)
Jakie ekwiwalenty pieniężne nie obejmują?

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty nie obejmująinwestycje w płynne papiery wartościowe, takie jak obligacje, akcje i instrumenty pochodne. Chociaż takie aktywa można szybko zamienić na gotówkę (zwykle w ciągu trzech dni), są one jednak wyłączone. W bilansie aktywa klasyfikowane są jako inwestycje.

(Video) Co przyniesie tydzień, Bliżej Rynków, 14.10.2019
(XTB Polska)
Czy płyty CD mają stały dochód czy ekwiwalenty pieniężne?

Jednak płyty CD i skarby sąo stałym dochodzieinwestycji i podlegają podobnemu ryzyku jak inne inwestycje o stałym dochodzie. Na przykład, jeśli stopy procentowe wzrosną, cena płyty CD lub skarbu spadnie, a jeśli potrzebujesz inwestycji przed terminem zapadalności i będziesz musiał ją sprzedać, możesz stracić pieniądze.

(Video) Pragmatists and Visionaries—Polish Jews and Their Legacy: Henryk Berlewi
(Muzeum POLIN)
Czy płyty CD są uważane za gotówkę czy obligacje?

Obligacje kontra płyty CD. Oto główna różnica między obligacją a płytą CD: obligacja to inwestycja, która przynosi stałe oprocentowanie w przypadku pożyczania pieniędzy firmie lub rządowi, podczas gdyCD to konto depozytowe w instytucji finansowej, które zarabia stałą stopę procentową.

(Video) Outside bar i MACD pomogą wskazać kierunek | Przegląd Rynków z Darkiem Dargo | 31.05.2022
(Global Markets [ by Telewizja Biznesowa ])
Czy płyta CD liczy się jako aktywo?

Certyfikaty depozytowe: Certyfikat depozytowy (CD) to instrument dający właścicielowi kwotę odsetek od pieniędzy zainwestowanych w określonym przedziale czasu.Płyta CD to aktywo przechowywane w banku lub innej instytucji finansowej.

(Video) Ciasteczka z Krakowa to już Ciasto z Polski, a w przyszłości może nawet i tort
(FXMAG)

Jak klasyfikuje się płytę CD?

Co to są certyfikaty depozytowe? Certyfikat depozytowy (CD) jestkonto oszczędnościowektóry przechowuje stałą kwotę pieniędzy przez ustalony okres czasu, na przykład sześć miesięcy, jeden rok lub pięć lat, i w zamian bank wydający płaci odsetki.

Czy płyty CD są ekwiwalentami środków pieniężnych? (2024)
Czy płyta CD jest uważana za gotówkę czy inwestycję?

Tak, można rozważyć płytę CDinwestycja— lub sposób generowania zysków — dla Twoich krótkoterminowych oszczędności. Inwestycja nie dotyczy wyłącznie funduszy na giełdzie. Czy płyty CD to dobra inwestycja? Tak, jeśli szukasz gwarantowanych zysków przy niewielkim lub żadnym ryzyku.

Za co uważa się płytę CD?

Certyfikat depozytowy, czyli płyta CD, jestrodzaj konta oszczędnościowego oferowany przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Generalnie zgadzasz się na przechowywanie pieniędzy na płycie CD bez konieczności wypłaty przez określony czas. Wcześniejsza wypłata pieniędzy oznacza zapłatę kary na rzecz banku.

Dlaczego certyfikat depozytowy nie jest uznawany za gotówkę?

Ponieważ Certyfikaty depozytowenie da się szybko wykupić, nie są uznawane za gotówkę. Jednakże mieszczą się one w różnych kategoriach podaży pieniądza w USA, określonych przez Rezerwę Federalną. Każda kategoria o wyższym numerze jest mniej płynna niż poprzednia.

Czy 30-dniowy bankowy certyfikat depozytowy jest ekwiwalentem środków pieniężnych?

Ekwiwalenty środków pieniężnych to aktywa o dużej płynności, które można łatwo zamienić na gotówkę w ciągu 90 dni. Obejmuje to 30-dniowy certyfikat depozytowy, 60-dniowy korporacyjny papier komercyjny i 90-dniowy bony skarbowe USA.

Czym są ekwiwalenty środków pieniężnych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości?

Aktywa uznawane za ekwiwalenty środków pieniężnych to:takie, które z reguły można zlikwidować w czasie krótszym niż 90 dni, czyli 3 miesiącezgodnie z US GAAP i MSSF. Dwa podstawowe kryteria klasyfikacji jako ekwiwalent środków pieniężnych są następujące: Łatwo wymienialne na gotówkę w kasie o stosunkowo znanej wartości (tj. o niskim ryzyku)

Czy lokata terminowa jest ekwiwalentem środków pieniężnych?

Kwoty zdeponowane i dostępne na żądanie lub wynegocjowane w celu zapewnienia codziennej płynności bez kar, klasyfikuje się jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Depozyty terminowe, certyfikaty depozytowe i rachunki rynku pieniężnego spełniające powyższe kryteria wykazywane są w naszych skonsolidowanych bilansach według wartości nominalnej.

Jak FASB definiuje ekwiwalenty środków pieniężnych?

Do najlepszych przykładów tych pozycji, które reprezentują ekwiwalenty środków pieniężnych, należą bony skarbowe, papiery komercyjne i fundusze rynku pieniężnego. Gotówkę definiuje się oczywiście jako monety i walutę pod ręką, a także wszelkie salda na rachunkach bieżących, które można byłoby natychmiast wypłacić.

Czy bony skarbowe są uznawane za ekwiwalent środków pieniężnych?

Pozycje powszechnie uważane za ekwiwalenty środków pieniężnych to depozyty z puli inwestycji samorządowych (LGIP), bony skarbowe, bony komercyjne, krótkoterminowe depozyty w instytucjach finansowych i fundusze rynku pieniężnego.

Gdzie w bilansie umieszczane są bony skarbowe?

Za bony skarbowe uważa sięekwiwalenty pieniężneoraz ekwiwalenty środków pieniężnych stanowią pozycję w bilansie stanowiącą wartość aktywów spółki.

Czy znaczki pocztowe są uznawane za gotówkę?

Gotówka zazwyczaj obejmuje monety, walutę, środki zdeponowane w banku, czeki i przekazy pieniężne. Przedmioty takie jak czeki postdatowane, certyfikaty depozytowe, IOU, znaczki i zaliczki podróżne sąnie jest klasyfikowany jako gotówkowy.

Czy płyty CD to oszczędność?

Certyfikaty depozytowe

Płyta CD to rodzaj konta oszczędnościowegoktóre mogą płacić wyższe oprocentowanie niż wysokodochodowe konto oszczędnościowe w zamian za usunięcie dostępu do środków w okresie CD. Standardowe warunki wahają się od trzech miesięcy do pięciu lat, ale mogą trwać od jednego miesiąca do 10 lat.

Którą pozycję należy wyłączyć ze środków pieniężnych i ich ekwiwalentów?

Zazwyczaj obejmują one środki pieniężne w kasie, depozyty na żądanie i inwestycje krótkoterminowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy. W takim przypadku ze środków pieniężnych i ich ekwiwalentów należy wyłączyć lokatę terminową o terminie zapadalności jednego roku.

Lepiej kupić płyty CD czy bony skarbowe?

Jedzenie na wynos. Podejmując decyzję o inwestycji w płytę CD lub w papier skarbowy, należy wziąć pod uwagę swoją tolerancję na ryzyko, potrzeby w zakresie płynności i horyzont inwestycyjny.Skarby są lepszym wyborem dla tych, którzy potrzebują większej płynności, mają dłuższy horyzont inwestycyjny i preferują korzyści podatkowe.

Czy płyty CD są ekwiwalentami środków pieniężnych według zasad GAAP?

Wytyczne GAAP i praktyka branżowa nakazują traktowanie certyfikatów depozytowych (CD) z terminem zapadalności krótszym niż 3 miesiące od daty zakupu jako ekwiwalent środków pieniężnych, o ile można je łatwo zamienić na gotówkę. Obecnie FMR klasyfikuje płyty CD z terminem zapadalności krótszym niż 12 miesięcy jako inwestycję.

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 01/05/2024

Views: 6660

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.